Procedura de adoptie internationala (pentru romanii din strainatate)

Vrem SA PUTEM adopta copii! Ne dorim un proces de adoptie eficient si rapid!
Post Reply
User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Procedura de adoptie internationala (pentru romanii din strainatate)

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:53 pm

Romanii care locuiesc in strainatate - chiar si daca sunt persoane singure sau in cuplu / casatorite cu un cetatean strain - pot adopta copii din Romania, prin procedura adoptiei internationale. Iata cum:


PROCEDURA LEGALĂ CE TREBUIE URMATĂ DE CĂTRE O PERSOANĂ/FAMILIE PENTRU ADOPȚIA INTERNAŢIONALĂ


I. Transmiterea cererii de adopţie internaţională

Adopţia internaţională a copilului cu reşedinţa obişnuită în România de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate poate fi încuviinţată numai pentru copiii care se află în evidenţa A.N.P.D.C.A. şi numai în următoarele situaţii:
a) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii adopţiei interne;
b) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este şi cetăţean român;
c) adoptatorul este soţ al părintelui firesc al copilului a cărui adopţie se solicită.

Pentru a putea formula cerere de adopţie internaţională a unui copil cu reşedinţa obişnuită în România, o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat străin, semnatar al Convenţiei de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, trebuie să se încadreze într-una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - c).
Adopţia prevăzută la lit. b) este permisă pentru copiii pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adopţiei şi nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în România sau una dintre persoanele prevăzute la lit. a), într-un termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adopţiei.
Atenţie: Recomandăm persoanei/familiei cu reşedinţa obişnuită în străinătate să se adreseze şi autorităţii centrale cu atribuţii în materia adopţiei internaţionale din statul în care are reşedinţa obişnuită sau organismului privat autorizat, pentru a obţine informaţii vizând derularea în concret a procedurii de adopţie internaţională şi apoi la serviciile sociale străine competente pentru realizarea demersurilor de evaluare în scopul obţinerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte.
Persoana/familia cu reşedinţa obişnuită în străinătate poate formula cerere de adopţie internaţională (modelul tip) care se înaintează A.N.P.D.C.A. prin intermediul autorităţii centrale sau al organizaţiei străine autorizate (direct sau prin persoane împuternicite în acest sens).
Lista autorităţilor centrale cu atribuţii în materia adopţiei internaţionale poate fi consultată pe site-ul Convenţiei de la Haga http://www.hcch.net  – secţiunea Adoption, Central and other Authorities).
Lista organizaţiilor străine autorizate de către A.N.P.D.C.A. pentru a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale şi acreditate în statul de primire poate fi consultată pe website-ul nostru la secţiunea Activitate - Adopție - Adopție Internațională (http://www.copii.ro/activitate/adoptie/ ... rnationala).
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:53 pm

II. Luarea cererii de adopţie internaţională în evidenţa Registrului Naţional pentru Adopţii (R.N.A.)

Pentru a putea fi luată în evidenţa R.N.A. cererea de adopţie internaţională (modelul tip) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) paşaport sau carte de identitate valabilă care atestă cetăţenia solicitantului/solicitanţilor;
b) declaraţie autentificată pe propria răspundere a solicitanţilor că nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi că nu au copil/copii în sistemul de protecţie;
c) actul de căsătorie şi acte de naştere, în copie legalizată;
d) acte doveditoare privind gradul de rudenie cu copilul, dacă este cazul;
e) caziere judiciare ale persoanelor care doresc să adopte şi, după caz, al soţului care nu se asociază la cererea de adopţie; în cazul solicitanţilor care au şi cetăţenia română se depune şi cazierul judiciar eliberat de autorităţile române.
f) raport medical, întocmit separat pentru fiecare adoptator, conţinând rezultatul evaluării psihiatrice şi, după caz, raportul medical privind bolile psihice ale soţului care nu se asociază la cererea de adopţie;
g) raport întocmit de autorităţile competente din statul primitor, cuprinzând informaţii cu privire la identitatea persoanelor care doresc să adopte, capacitatea şi aptitudinea lor de a adopta, situaţia lor personală, familială, materială şi medicală, mediul social, motivele care îi determină să adopte un copil din România, precum şi cu privire la copiii pe care ar putea să-i primească spre adopţie;
h) documentul eliberat de autoritatea străină competentă care atestă că persoana/familia este aptă să adopte;
i) documentul eliberat de autoritatea străină competentă sau organizaţia străină acreditată care atestă că adoptatul va beneficia în ţara străină de aceeaşi situaţie legală ca şi aceea a unui copil biologic al adoptatorului;
j) documentul eliberat de autoritatea străină competentă sau organizaţia străină acreditată care atestă existenţa serviciilor postadopţie;
k) documentul eliberat de autoritatea străină competentă sau organizaţia străină acreditată din care să rezulte că se va asigura monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi, pentru o perioadă de minimum 2 ani de la încuviinţarea adopţiei, prin transmiterea de rapoarte trimestriale către A.N.P.D.C.A.;
l) documentul eliberat de autoritatea străină competentă sau organizaţia străină acreditată care să evidenţieze că adoptatorii au beneficiat, în statul primitor, de consiliere necesară în vederea adopţiei.

Documentele menţionate mai sus vor fi transmise în original sau, după caz, în copie legalizată, şi însoţite de traducerea autorizată în limba română.
Atenţie: Toată documentaţia anexată cererii de adopţie internaţională se transmite şi în fotocopie.

Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate sau de un agent public aparţinând statului primitor pot fi transmise şi prezentate în faţa instanţelor române fără a fi necesară îndeplinirea formalităţilor de supralegalizare/apostilare.
Modelul cererii de adopţie internaţională este publicat pe website-ul nostru la secţiunea Activitate – Adopţie – Formulare adopţie internaţională (http://www.copii.ro/activitate/adoptie/ ... nationala/).
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:54 pm

III. Potrivirea iniţială

Procedura de potrivire iniţială este realizată la nivel local, de către responsabilul de caz al copilului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază teritorială domiciliază copilul (D.G.A.S.P.C.), şi presupune identificarea şi selectarea din R.N.A. a adoptatorului/familiei adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în străinătate, aflată în evidenţa R.N.A care, din punct de vedere teoretic, corespunde nevoilor copilului.
Pentru fiecare copil adoptabil internaţional se generează în timp real lista cu adoptatorii/familiile adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în străinătate care răspund nevoilor şi caracteristicilor copilului.
Includerea adoptatorilor/familiilor adoptatoare în cadrul listei se face în funcţie de gradul în care aceştia răspund următoarelor criterii de potrivire iniţială:
a) adopţia unui frate sau a unei surori a copilului;
b) adopţia unui alt copil din România;
c) vârsta copilului;
d) numărul de copii pe care familia îi poate îngriji;
e) sexul copilului;
f) starea de sănătate şi nivelul de dezvoltare a copilului.

Se acordă prioritate, la includerea în listă, următoarelor persoane/familii atestate:
rudelor copilului până la gradul al patrulea inclusiv care au reşedinţa obişnuită în România în raport cu rudele din străinătate;
rudelor copilului până la gradul al patrulea inclusiv care au reşedinţa obişnuită în străinătate în raport cu alţi adoptatori/familii adoptatoare aflaţi/aflate în evidenţa R.N.A.;
care au adoptat un frate sau o soră a copilului;
care au mai adoptat un alt copil din România.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:54 pm

IV. Comunicarea selecţiei realizate ca urmare a potrivirii iniţiale

În situaţia în care ulterior parcurgerii procedurii de potrivire iniţială se apreciază că adoptatorul/familia adoptatoare cu reședința obișnuită în străinătate răspunde nevoilor copilului şi poate fi iniţiată potrivirea practică, A.N.P.D.C.A. comunică acest aspect autorităţii centrale/organizaţiei străine acreditate şi transmite raportul cu privire la copil, însoţit de traducerea autorizată într-o limbă de circulaţie internaţională şi de 3 fotografii recente ale copilului.
Odată cu comunicarea selecţiei realizate ca urmare a potrivirii iniţiale şi transmiterea raportului cu privire la copil A.N.P.D.C.A. solicită:
acordul adoptatorului/familiei adoptatoare cu privire la selecţia realizată ca urmare a potrivirii iniţiale;
acordul autorităţii străine competente pentru continuarea procedurii de adopţie;
actul din care rezultă că există garanţiile că adoptatul are posibilitatea să intre şi să locuiască permanent în statul primitor.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:55 pm

V. Potrivirea practică

După îndeplinirea condițiilor prealabile realizării potrivirii practice (respectiv primirea documentelor solicitate la pct. IV), persoana/familia selectată, ca urmare a realizării potrivirii iniţiale, are obligaţia să se deplaseze în România şi să locuiască efectiv pe teritoriul ţării pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile consecutive, în scopul realizării potrivirii practice cu copilul.
Relaţionarea copilului cu adoptatorul/ familia adoptatoare se realizează în sectorul/judeţul de domiciliu al copilului, prin vizite şi întâlniri la locuinţa copilului, în spaţii de joacă şi recreere, precum şi în alte locaţii stabilite de responsabilul de caz care să permită acomodarea şi interacţiunea dintre aceştia.
Numărul întâlnirilor dintre copil şi adoptatori este minim 8, dintre care cel puţin 4 se vor desfăşura în prezenţa responsabilului de caz şi/sau psihologului.
La finalul perioadei de potrivire practică responsabilul de caz al copilului întocmeşte şi transmite A.N.P.D.C.A. un raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator/familie adoptatoare (raport de potrivire).
În situaţii justificate, la propunerea motivată a responsabilului de caz, perioada de 30 de zile pentru realizarea procedurii de potrivire practică poate fi prelungită cu 15 zile, acest lucru fiind notificat de îndată de către D.G.A.S.P.C. adoptatorilor şi A.N.P.D.C.A.
În situaţia în care adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul perioada de 30 de zile pentru realizarea procedurii de potrivire practică se aplică numai în cazul în care nu a avut relaţii personale directe cu copilul o perioadă de minimum 15 zile, în ultimul an anterior luării în evidenţa R.N.A. a cererii de adopţie. Existenţa relaţiilor personale directe poate fi dovedită prin orice mijloc de probă.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:55 pm

VI. Încuviinţarea adopţiei internaţionale


După finalizarea procedurii de potrivire practică, adoptatorul/familia adoptatoare poate formula cererea de încuviinţare a adopţiei, pe care o transmite A.N.P.D.C.A. în vederea înaintării acesteia instanţei judecătoreşti.
Ulterior primirii raportului de potrivire şi înregistrarea cererii de încuviinţare a adopţiei, A.N.P.D.C.A. înaintează de îndată cererea de încuviinţare a adopţiei instanţei competente în a cărei rază teritorială este situat domiciliul copilului.
La momentul încuviinţării, adoptatorul/familia adoptatoare îşi exprimă în faţa instanţei judecătoreşti consimţământul la adopţia copilului.
În cazul adopţiei copilului de către o familie adoptatoare, unul dintre soţi poate să dea mandat, încheiat în formă autentică, celuilalt soţ să îl reprezinte în faţa instanţei judecătoreşti pentru exprimarea consimţământului.
Mandatul încheiat într-o limbă străină este prezentat instanţei judecătoreşti însoţit de traducerea autorizată în limba română.
Soluţionarea cererii de adopţie de către instanţa judecătorească este scutită de taxa judiciară de timbru (este gratuită).
Termenul în care se poate formula apel împotriva sentinţei de încuviinţare a adopţiei a fost redus de la 30 la 10 zile.
După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti privind încuviinţarea adopţiei, adoptatorul dobândeşte drepturi şi obligaţii părinteşti întocmai ca şi faţă de un copil biologic şi încetează definitiv rudenia copilului faţă de părinţii săi fireşti; se emite un nou certificat de naştere pentru copil (în care adoptatorii sunt înregistraţi la rubrica “părinţi”).
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:56 pm

VII. Emiterea certificatului care atestă conformitatea adopţiei internaţionale cu dispoziţiile Convenţiei de la Haga

Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive de încuviinţare a adopţiei A.N.P.D.C.A. eliberează, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, în termen de 5 zile lucrătoare, certificatul care atestă că adopţia este conformă cu dispoziţiile Convenţiei de la Haga.

Atenţie: Certificatul Haga se emite numai în cazul adopțiilor internaţionale încuviinţate de către instanţa judecătorească română, urmând a fi prezentat de către adoptator/familia adoptatoare autorităţii străine competente pentru recunoaşterea de drept a adopţiei în orice stat primitor parte a Convenţiei de la Haga.
Informaţiile privind procedura de eliberare a Certificatului Haga sunt publicate pe website-ul nostru la secţiunea Activitate - Adopţie – Adopţie internaţională (http://www.copii.ro/activitate/adoptie/ ... nationala/)
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:56 pm

VIII. Deplasarea copilului din România în statul de primire

Deplasarea adoptatului din România în statul în care adoptatorul sau familia adoptatoare are reşedinţa obişnuită este posibilă numai atunci când hotărârea de încuviinţare a adopţiei este definitivă şi pentru copil au emise documentele de călătorie de către autoritatea română competentă.
De asemenea, familia adoptatoare trebuie să se asigure că au fost îndeplinite orice alte formalităţi cerute de către statul de primire (de ex. obţinerea vizei, apostilarea sau traducerea unor documente, etc.)
Adoptatul se deplasează numai însoţit de adoptator sau de cel puţin unul dintre soţii din familia adoptatoare, în condiţii de siguranţă corespunzătoare nevoilor adoptatului.
IX. Monitorizarea postadopţie
Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă.
Monitorizarea adopţiilor internaţionale se realizează prin intermediul colaborării dintre A.N.P.D.C.A. şi autorităţile centrale străine/organizaţii străine autorizate, care timp de cel puţin 2 ani după încuviinţarea adopţiei, trimit trimestrial rapoarte privind evoluţia copilului în cadrul familiei adoptatoare.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:56 pm

ADOPŢIA INTERNAŢIONALĂ A UNEI PERSOANE MAJORE

În aceste situaţii nu se aplică prevederile Convenţiei de la Haga şi, pe cale de consecinţă, nu se emite certificatul care atestă conformitatea adopţiei internaţionale cu dispoziţiile Convenţiei de la Haga.
Instanţele judecătoreşti române sunt competente să judece cererile de adopţie dacă una din părţi are reşedinţa obişnuită în România (competenţa teritorială a instanței).
Părțile la proces sunt adoptatorul și adoptatul care își exprimă consimțămintele la adopție în fața instanței de judecată.
Sesizarea instanței judecătorești pentru încuviințarea adopției majorului se realizează direct de către persoana/familia adoptatoare, fără ca legea să prevadă efectuarea vreunei proceduri administrative prealabile.
Nu este necesar consimțământul părinților firești ai adoptatului.
Este obligatoriu ca adoptatorul să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul și să nu se afle în vreuna dintre situațiile ce reprezintă impedimente la adopție.
Persoana majoră poate fi adoptată numai dacă adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorității sale. Dovada de “creștere în timpul minorității” se realizează în fața instanței de judecată, cu orice mijloace de probă (înscrisuri, martori, etc.).
Soluţionarea cererii de adopţie de către instanţa judecătorească este scutită de taxa judiciară de timbru (este gratuită).
Referitor la recunoaşterea în străinătate a unei adopţii internaţionale a majorului încuviinţată în România, vor fi aplicabile prevederile legislaţiei străine.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala

Post by SOS Infertilitatea » Sun Sep 24, 2017 4:58 pm

Pentru a dialoga cu alti romani care au trecut prin adoptia internationala sau sunt interesati de acest subiect, intrati pe https://www.facebook.com/groups/AdoptieRomania/
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

User avatar
SOS Infertilitatea
Administrator
Posts: 10396
Joined: Fri Sep 11, 2009 3:03 pm
Contact:

Re: Procedura de adoptie internationala (pentru romanii din strainatate)

Post by SOS Infertilitatea » Tue Apr 03, 2018 5:50 am

Informatii oficiale despre adoptie, aici: http://www.copii.ro/activitate/adoptie/
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Image ... Image... Image ... Image ...Image ... Image... Image

Post Reply