Subprogramul FIV 2015 - 2016!

Toate informatiile despre Subprogramul FIV-ET al Ministerului Sanatatii (2011 - 2012, 2015- 2016, 2017 - 2018, 2019), rezultat al campaniei Asociatiei SOS Infertilitatea.
Va rugam sa cititi mai intai ceea ce s-a scris deja inainte de a adresa intrebari.
Avatar utilizator
N.C.B.
Knowledge isn't power. Action is.
Mesaje: 2630
Membru din: Mar Noi 29, 2011 5:16 pm
Localitate: Europe

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde N.C.B. » Lun Apr 06, 2015 9:20 pm

Multasteptatele noutati despre Subprogramul FIV (ca sa preintampinam eternele discutii: nu noi am stabilit conditiile, ci Ministerul Sanatatii; Asociatia SOS Infertilitatea „doar” a militat pentru crearea si, acum, reluarea Subprogramului):

IV.3.3. SUBPROGRAMUL DE FERTILIZARE ÎN VITRO ȘI
EMBRIOTRANSFER
A. Obiectiv:
Creșterea numărului de proceduri de fertilizare in vitro cu 10% față de anul
precedent și a nașterilor prin acest procedeu.
B. Activități:
1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie
locală sau sedare, după caz;
2. procesarea spermei;
3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;
4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
5. transferul embrionar;
6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
6.1. efectuarea testului seric ß HCG după 2 săptămâni de la transferul
embrionar;
6.2. consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea
activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este negativ;
6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea
activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este pozitiv.
C. Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care
nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale
timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o
afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic114
specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității
cuplului și reproducere umană asistată medical.
Criteriile de eligibilitate pentru includerea în subprogram sunt următoarele:
1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET,
conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă la normele tehnice,
care face parte integrantă din aceasta;
2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art.
211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.
D. Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili:
1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care
implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele
documente:
1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de
membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:
1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi
prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate,
seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și
unitatea emitentă;
1.1.2. adresa de domiciliu;
1.1.3. numărul de telefon mobil;
1.1.4. adresa de corespondență;
1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;
1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să
rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a
membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile
înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care
să probeze calitatea de asigurat;
1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să
rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii -
document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații
efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și
riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la
prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;
1.6. un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru
realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10
la prezenta anexă, eliberat de un medic specialist în obstetrică-115
ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și
reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea
depunerii dosarului;
1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au
depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care
derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o
altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație
se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea "Sub sancţiunile aplicate
faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului
penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete. "
1.8. opis al documentelor dosarului;
2. registratorul medical verifică existența tuturor documentelor în dosar
conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele
originale și atestă prin semnătură conformitatea;
3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1 se
înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidență al
documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit,
completat, păstrat și arhivat de către unitatea sanitară; numărul de
înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în
scris solicitanților;
4. dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a
unității sanitare care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru
luna precedentă. Componența comisiei este stabilită prin decizia
reprezentantului legal al unității sanitare și va avea cel puțin trei membri
dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competență
sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii
cuplului şi reproducerii umane asistate medical și un embriolog cu atestare
europeană în domeniu. Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează întrun
proces-verbal care, după semnarea de toți membrii prezenți ai comisiei,
se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare.
5. comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate
prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a
înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această
destinaţie. În situația în care solicitările de includere în subprogramul
FIV/ET depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare
care se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare. Lista se
actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin
excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situații:
a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
b) nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de
zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în
subprogram la unitatea sanitară;116
c) cuplul a renunțat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în
scris a unitații sanitare;
6. rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență
consemnată în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează:
a) dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea
procedurii de FIV/ET;
b) dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea
numărului de ordine; în situația în care fondurile alocate permit
inițierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înștiințează cuplul
solicitant asupra datei programării;
c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.
Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizează în forma
unei decizii semnată de membrii comisiei și contrasemnată de reprezentantul
legal al unității sanitare ori de către împuternicitul acestuia. Decizia se
înregistrează în registrul de evidență al documentelor procedurilor FIV/ET
din cadrul subprogramului se datează și se aplică ștampila unității sanitare.
Copia deciziei și confirmarea transmiterii acesteia se păstrează și se
arhivează la unitatea sanitară.
7. în situația în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de
FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la
unitatea sanitară, decizia își pierde valabilitatea.
E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici: număr de cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET:
300 cupluri;
2. indicatori de eficiență: cost mediu/cuplu beneficiar de procedura FIV/ET în
condițiile efectuării și raportării tuturor activităților prevăzute la titlul B
punctele 1.- 6.: 6.188 lei1);
3. indicatori de rezultat: rata de succes a procedurilor de FIV/ET efectuate în
cadrul subprogramului de minimum 30% sarcini confirmate prin activitatea
de la titlul B punctul 6
2)
.
Notă:
1) contravaloarea costului procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanțează la un tarif de 6.188
lei/procedură FIV/ET numai în condițiile efectuării tuturor activităților prevăzute la titlul B punctele 1. – 6,
raportate pe baza de borderou ce cuprinde datele de identificare ale cuplurilor beneficiare de FIV/ET, cu
precizarea activităților efectuate, data efectuării acestora și a rezultatelor tratamentelor, confirmate prin rapoarte
medicale.
Contravaloarea altor servicii medicale decât cele prevăzute la la titlul B punctele 1. – 6. efectuate la
recomandarea specialiștilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor
complicații se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil, pentru
care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.
Aceste activități se realizează numai în condițiile în care cuplul a fost informat că nu există baza legală pentru
rambursarea acestor servicii din bugetului subprogramului și își asumă, în scris, plata contravalorii acestora.
Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului, cuprinde,
fără a se limita la acestea:117
a) investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă
sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);
b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană;
c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor;
d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor);
e) P-ICSI;
f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist;
g) diagnostic genetic al embrionilor;
h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;,
i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.
2) Neîndeplinirea indicatorului de rezultat atrage excluderea unității sanitare din subprogramul FIV/ET, începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor perioadei evaluate. Pentru o perioadă de 2 ani unitatea sanitară nu va putea
desfășura activități în cadrul acestui subprogram.
F. Criterii pentru includerea unităților sanitare în subprogram:
1. deţin acreditare valabilă pentru activitatea de prelevare de celule
reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare,
conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop
terapeutic (fertilizare in vitro) emisă în condiţiile legii;
2. deţin dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru
unitatea sanitară, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la
data includerii în subprogramul FIV/ET, cu obligaţia de a o reînnoi pe toată
perioada derulării subprogramului;
3. deţin dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de
sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform
prevederilor legale în vigoare;
4. deţin documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită
profesia în cadrul unităţii sanitare;
5. personalul medical din cadrul unităţii sanitare deţine documente, valabile la
data includerii în subprogramul FIV/ET, care certifică exercitarea profesiei
conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează
1):
5.1.certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru
medici;
5.2.certificat de competenţă sau atestat de studii complementare în
domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane
asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;
5.3.certificat de competență în domeniul embriologiei umane emis de o
autoritate europeană
5.4. autorizaţia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;
5.5.certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru personalul mediu
sanitar valabile la data includerii în subprogramul FIV/ET;
6. deţin autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind
starea de sănătate emisă, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;118
7. fac dovada realizării anuale a minimum 100 de proceduri FIV/ET, în ultimii
doi ani calendaristici, demonstrată prin raportarea către Agenția Națională de
Transplant.
Notă:
1) în situația în care unitatea sanitară care derulează subprogramul FIV/ET efectuează modificări în
structura personalului medical implicat în derularea acestuia, are obligația de a notifica Ministerul Sănătății cu
privire la modificările survenite, în termen de maximum 5 zile de la efectuarea acestora și de a transmite
documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor prevăzute la punctele 4. și 5.
G. Procedura de selectare a unităților sanitare în vederea includerii în
subprogramul FIV/ET:
1. selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se
realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde documentele care
fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute titlul F;
2. cererile pentru includere în subprogram se depun la registratura
Ministerului Sănătății în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prevederilor prezentelor norme.
3. solicitările unităților sanitare pentru includere în subprogram vor fi
analizate de o comisie a cărei componență nominală va fi aprobată prin ordin al
ministrului sănătății; din componența comisiei vor face parte 3 membri după cum
urmează:
a) 2 repezentanți ai Ministerului Sănătății;
b) un reprezentant al Agenției naționale de transplant;
c) 2 reprezentanți ai Comisiei de specialitate obstetrică – ginecologie;
4. evaluarea dosarelor depuse în vederea includerii în subprogram se
realizează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii mai;
5. concluziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal care se
înregistrează și se arhivează la Agenția națională de programe de sănătate; ele vor
fi aduse la cunoștința solicitanților de către ANPS;
6. în baza procesului-verbal prevăzut la punctul 5 Agenția națională pentru
programe de sănătate întocmește lista unităților sanitare care implementează
subprogramul FIV/ET care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;
7. includerea de noi unități sanitare în lista celor care implementează
subprogramul se realizează în anul 2016, prin parcurgerea aceleași proceduri
începând cu data de 1 ianuarie.
H. Asigurarea transparenței în derularea subprogramului:
Unitățile sanitare incluse în lista unităților care implementează programul au
următoarele obligații:
1. afișarea la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro şi
embriotransfer, precum și pe pagina web proprie, a următoarelor informații:
1.1. lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii FIV/ET
1.2. bugetul alocat
1.3. tarifele practicate119
2. afișarea la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro şi
embriotransfer, precum și pe pagina web proprie, până cel târziu la data de
10 a lunii în curs pentru perioada anterioară, a următoarelor date statistice
înregistrate în luna precedentă și cumulat de la începutul anului în cadrul
subprogramului:
2.1.numărul dosarelor depuse;
2.2.numărul dosarelor aprobate;
2.3.numărul dosarelor incluse în lista de așteptare;
2.4.numărul dosarelor neaprobate;
2.5.numărul de proceduri FIV/ET efectuate;
2.6.numărul de cazuri monitorizate până la 6 săptămâni după transferul
embrionar.

Sursa: http://www.ms.ro , sectiunea Legislatie

Edit: Plus anexa:

ANEXA NR. IV.10
la anexa nr. 5 la normele tehnice
Indicațiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET, în cazuri autologe, cu excluderea donarii de ovocite
1. Absența sau obstrucția trompelor uterine bilateral;
2. Patologie masculină severă - sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normală;
3. Infertilitate de orice altă etiologie, inclusiv cea de cauză neidentificată, dacă tratamentele convenționale nu au dat rezultat (eșecul obținerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină);
4. Endometrioza în stadii avansate III-IV.
152
ANEXA NR. IV.11
la anexa nr. 5 la normele tehnice
Lista privind setul minim de investigatii paraclinice necesare pentru includere în subprogramul FIV/ET:
Setul minim de investigații paraclinice efectuate la femei:
a) în ultimele 3 luni:
1. markeri endocrini:
1.1. TSH;
1.2. prolactina;
2. investigații imunologice pentru boli infecțioase:
2.1. Ag Chlamydia
2.2. Ag Mycoplasme;
3. examinări microbiologice: cultura secreție col uterin;
4. examinări imagistice medicale:
4.1. histeroscopie sau sonohisterografie;
4.2. ecografie transvaginală.
b) în ultimele 6 luni:
1. markeri endocrini: AMH;
2. investigații imunologice pentru boli infecțioase:
2.1. Ag HBs;
2.2. Ac HBc;
2.3. Ac HCV;
2.4. Anti HIV;
2.5. VDRL sau TPHA;
c) în ultimele 12 luni:
1. investigații hematologice:
1.1. hemoleucograma;
1.2. APTT;
1.3. fibrinogenemie;
2. investigații biochimice:
2.1. glicemie;
2.2. uree serică;
2.3. creatinină serică;
2.4. TGO;
2.5. TGP;
3. investigații imunologice pentru boli infecțioase:
3.1. Rubeola IgG,
3.2. Varicela IgG,
3.3. Toxoplasma IgG
3.4. Toxoplasma IgM,
3.5. CMV IgG,
3.6. Herpes IgG
4. examinări citologice: frotiu cervical Babeș - Papanicolaou
d) fără limită de timp:
1. investigații hematologice:
1.1. grup de sânge;
1.2. Rh.
Setul minim de investigații paraclinice efectuate la bărbați:
a) în ultimele 6 luni:
1. examinări microbiologice
1.1. spermograma - efectuată în unitatea sanitară la care a depus dosarul
1.2. spermocultura
2. investigații imunologice pentru boli infecțioase:
2.1. Ag HBs;
2.2. Ac HBc;
2.3. Ac HCV;
2.4. HIV;
2.5. VDRL sau TPHA;
b) fără limită de timp:
1. investigații hematologice:
1.1. grup de sânge;
1.2. Rh.
To make a looooong story short:

FIV nr. 7 (ET nr. 10) reusit, martie-aprilie 2013, Grecia, dr. Konstantinos Giatras.

Din 16 decembrie 2013, mama Larei.

* * *

Daca doriti sa ma adaugati drept contact pe Facebook: Imagine ...
Pagina oficiala, de tip „LIKE”: Imagine
Grupul SOS Infertilitatea (closed group): Imagine

Avatar utilizator
turqoise
Mesaje: 45
Membru din: Joi Oct 21, 2010 12:01 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde turqoise » Mar Apr 07, 2015 8:57 am

Bravo, bravo, bravo [majoreta] [majoreta] [majoreta] si sincere felicitari tuturor celor care s-au implicat in aceasta actiune [flori] prin voi si datorita voua se vor indeplini vise! Doamne ajuta la cat mai multe teste pozitive si copilasi sanatosi [copilas]

Un prim mare pas a fost facut, acum ca subprogramul a fost aprobat urmeaza sa vedem care vor fi clinicile care vor intra in program, dupa criteriile din context speram ca vom avea parte de cele mai bune! [crossfingers]
FIV + FET 1 + FET 2, Acibadem -Turcia, nereusite!

Punct. Si de la capăt !

Avatar utilizator
blue eyes
Mesaje: 317
Membru din: Mie Dec 14, 2011 8:53 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde blue eyes » Mar Apr 07, 2015 9:55 am

felicitari pt tot ce ati facut si faceti! [flori]

chiar daca nu ma mai incadrez,le doresc succes tuturor care vor putea beneficia!sper...cat mai multi...
Ultima oară modificat Mar Apr 07, 2015 10:18 am de către blue eyes, modificat 1 dată în total.
eu-34 ani,AMH-0,90 in aprilie 2014,HSG,histeroscopii 2,a 2 a in ianuarie 2015,un polip de 7 mm trimis spre analiza.plus o tona de alte analize

el-teratozoospermie severa 2011,9% forme normale,tratament continuu pana in prezent,25%forme normale,mobilitate A 0%,mob.B 66%,cea mai recenta spermograma martie 2015.

FIV 1 nereusit polisano sibiu,dr Ispasoiu.continuam lupta!
FIV 2 nereusit

Avatar utilizator
Sarah30
Mesaje: 221
Membru din: Mie Feb 04, 2015 8:42 am

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde Sarah30 » Mar Apr 07, 2015 10:02 am

La suma e dezastru...acum cativa ani tot atata au decontat din cate stiu,nu?
E mai bine decat nimic,dar 6000 lei mi se pare ....nici jumatate din suma nu este decontate dintr-un fiv.
Imagine

Avatar utilizator
Lauraelena
Mesaje: 66
Membru din: Sâm Apr 04, 2015 4:54 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde Lauraelena » Mar Apr 07, 2015 10:22 am

Sa inteleg ca programul a fost aprobat si urmeaza sa se decida clinicile participante ?
Pacient Gynera dr. ANGHELESCU
Teratozoospermie-2% forme normale 2014
Tratament Profertil, Proxeed- 20% forme normale 2015
Iunie 2015 ( stimulare Puregon) - ovulatie prematura
IA 1 - Iulie 2015 - REUSITA
Doamne, ajuta ne sa o ducem pana la capat !!

Avatar utilizator
liv
Mesaje: 1
Membru din: Joi Sep 30, 2010 8:52 am

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde liv » Mie Apr 08, 2015 11:31 am

Buna,
Aveti idee de cand incepe depunerea dosarelor? Am deja deschis dosarul la maternitatea Giulesti. Daca as stii ca incepe de luna viitoare as mai astepta. Multumesc!

Avatar utilizator
ancka
Mesaje: 88
Membru din: Joi Iun 12, 2014 2:54 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde ancka » Mie Apr 08, 2015 4:02 pm

Fetelor eu am analiza AMH facuta acum ceva timp, cred ca mai mult de un an, oare se poate pune la dosar? am tot cautat si nu specifica sa nu fie mai vechi de ... nu stiu 6 luni, 1 an...
Eu 31- Infertilitate tubara, hidrosalpinx
Sot 36 - Oligoastenospermie
Clinica Wellborn
FIV/ICSI mar 2014 - nereusit
FIV/ICSI/PICSI - Iunie 2015 reusit!!!
Beta ziua12 -310 !!! ne rugam sa fim bine pana la capat...

Avatar utilizator
Sarah30
Mesaje: 221
Membru din: Mie Feb 04, 2015 8:42 am

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde Sarah30 » Joi Apr 09, 2015 6:19 am

ancka scrie:Fetelor eu am analiza AMH facuta acum ceva timp, cred ca mai mult de un an, oare se poate pune la dosar? am tot cautat si nu specifica sa nu fie mai vechi de ... nu stiu 6 luni, 1 an...Dar subprogramul nu este pentru cei care nu au incercat inca FIV?
Nu stiu unde am citit, poate nu am dreptate.
Imagine

Avatar utilizator
ancka
Mesaje: 88
Membru din: Joi Iun 12, 2014 2:54 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde ancka » Joi Apr 09, 2015 7:00 am

Sarah30 scrie:
ancka scrie:Fetelor eu am analiza AMH facuta acum ceva timp, cred ca mai mult de un an, oare se poate pune la dosar? am tot cautat si nu specifica sa nu fie mai vechi de ... nu stiu 6 luni, 1 an...Dar subprogramul nu este pentru cei care nu au incercat inca FIV?
Nu stiu unde am citit, poate nu am dreptate.


Condiția este sa nu mai fi beneficiat în trecut de o alta procedura finanțată din bugetul Min. Sanatații...
Primul Fiv nereușit l am plătit integral, ce legătură are?
Eu 31- Infertilitate tubara, hidrosalpinx
Sot 36 - Oligoastenospermie
Clinica Wellborn
FIV/ICSI mar 2014 - nereusit
FIV/ICSI/PICSI - Iunie 2015 reusit!!!
Beta ziua12 -310 !!! ne rugam sa fim bine pana la capat...

Avatar utilizator
sansa2
Mesaje: 3
Membru din: Mie Oct 15, 2014 2:13 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde sansa2 » Joi Apr 09, 2015 11:12 am

ma ajutati si pe mine sa inteleg: am citit eu bine sau dosarele trebuie depuse numai in primele 5 zile ale lunii Mai? Asa a fost si in anii trecuti? Ori esti gata la momentul x ori esti out?

Avatar utilizator
sansa2
Mesaje: 3
Membru din: Mie Oct 15, 2014 2:13 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde sansa2 » Joi Apr 09, 2015 12:14 pm

Pe principiu orbu' n-aude da' le potriveste, si eu....Am citit mai bine acum si am inteles ca in primele 5 zile ale lunii mai o sa stim care sunt clinicile. Doamne ajuta, sa fie loc pentru toata lumea!

Avatar utilizator
Sarah30
Mesaje: 221
Membru din: Mie Feb 04, 2015 8:42 am

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde Sarah30 » Joi Apr 09, 2015 12:21 pm

sansa2 scrie:Pe principiu orbu' n-aude da' le potriveste, si eu....Am citit mai bine acum si am inteles ca in primele 5 zile ale lunii mai o sa stim care sunt clinicile. Doamne ajuta, sa fie loc pentru toata lumea!


Nu ai citit bine.in primele 5 zile ale lunii mai se va hotari ce clinici pot participa.
Dosarele ce le vom depune,se vor analiza cam tot asa in fiecare luna la inceputul lunii,insa nu este termenul pn in 5 mai,doar pt clinici care trebuie si ei la randul lor sa depuna dosarul lor.Eu asa am inteles.Dar pn in 5 mai oricum nu le depunem ca nu stim clinicile care vor fi aprobate :)
Si ma gandesc ca de ex daca eu reusesc sa o depun pana la sf lunii mai,o sa se uite comisia la dosar doar in iunie sau chiar iulie.Se iau in ordine cronologica,insa cert este ca pn nu sti ce clinici vor participa nu depui dosarul,si asta se va hotari pn in 5 mai.Sa ma contrazica cineva daca nu am dreptate :))))
Eu o sa am emotii in fiecare zi pn voi avea un raspuns,da participam,nu nu putem participa...si cred eu ca e cale lunga:((Dar macar exista o speranta,care ma incalzeste si imi da speranta ca in final pn in 2016 o sa am un bebe in burta...

Raspunsul acesta am vrut sa scriu la intrebarea ta de dinainte:)
Imagine

Avatar utilizator
Sarah30
Mesaje: 221
Membru din: Mie Feb 04, 2015 8:42 am

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde Sarah30 » Joi Apr 09, 2015 12:24 pm

ancka scrie:
Condiția este sa nu mai fi beneficiat în trecut de o alta procedura finanțată din bugetul Min. Sanatații...
Primul Fiv nereușit l am plătit integral, ce legătură are?


Atunci nu are, ma gandesc.Imi spui si cat te-a costat cand l-ai platit tu?
Imagine

Avatar utilizator
ali_hopes
Mesaje: 1
Membru din: Vin Feb 15, 2013 1:53 am

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde ali_hopes » Mie Apr 15, 2015 4:59 pm

Am fost azi pe la Casa de Sanatate pt o adeverinta de asigurat si se pare ca vom intampina aceleasi probleme ca in trecut. Mai mult ..acum au afisat ca din sept 2014 , odata cu introducerea online a verificarii calitatii de asigurat, ei nu mai elibereaza aceste adeverinte. Inca nu stim daca e suficient sa ai calitatea de asigurat , sau se va cere ca si data trecuta sa fi fost asigurat pe ultimii 2 ani.
Am tot cautat pe site-ul ministerului sanatatii la sectiunea Legislatie dar nu gasesc despre fiv. Poate ma ajuta careva.

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10373
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Apr 16, 2015 11:31 am

MEDIA ALERT. Reporterii Prima TV ne-au contactat in vederea unei stiri despre Subprogramul FIV. Noi putem da o declaratie asociativa, dar trebuie si testimonialul unui cuplu care doreste sa faca apel la Subprogram. SE OFERA CINEVA? Ideal ar fi ca aceasta persoana sa fie din Bucuresti. Totul dureaza 10 minute, vine echipa TV acolo unde se afla persoana care doreste sa vorbeasca despre lupta ei cu infertilitatea si se filmeaza rapid.

Va rugam sa nu treceti indiferenti pe langa acest apel. Daca Suprogramul exista, este pentru ca noi, cateva persoane / paciente, incepand cu 2008 (cand infertilitatea era un tabu), am vorbit despre asta! Intre timp, suntem mamici, nu mai putem oferi noi testimoniale presei, doar puncte de vedere asociative. E randul vostru!
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
ladaru irina
Mesaje: 1
Membru din: Mar Mar 03, 2015 1:02 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde ladaru irina » Sâm Apr 18, 2015 2:22 pm

Felicitari celor care au contribuit la realizarea acestui program MULTUMIM ne oferiti si noua sansa sa devenim mamici [barza2] [barza2] [barza2]

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10373
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde SOS Infertilitatea » Sâm Apr 18, 2015 3:03 pm

Clinica GYNERA scrie:Societatea Romana Pentru Fertilitate si Reproducere Asistata a facut public un comunicat referitor la programul national pentru fertilizare in vitro:


Societatea Romana pentru Fertilitate si Reproducere Asistata (SRFRA) saluta decizia autoritatilor de a relua
subprogramul pentru Fertilizare in vitro si Embriotransfer (FIV/ET), confirmata prin Ordinul ministrului
sanatatii nr. 386/2015.

Necesitatea unei politici consecvente in acest domeniu devine imperativa, in contextul tendintelor alarmante
de evolutie a indicatorilor medicali si socio-economici.

Numeroase studii demografice arata o scadere continua a ratei fertilitatii in Europa. La aceasta contribuie,
intre altele, si tendinta de a amana conceptia pana cand reproducerea pe cale naturala nu mai este eficienta
sau posibila. ESHRE Capri Workshop Group a publicat in 2010 o analiza denumita sugestiv “Europa
continentul cu cea mai scazuta fertilitate”, iar alte publicatii confirma faptul ca amanarea conceptiei duce la
reducerea ratei fertilitatii si cresterea riscului de a ramane definitiv fara copii (Egbert te Velde; Schmidt
ESHRE Task Force 2012).

In Romania natalitatea a scazut constant in ultimele decenii, atingand un minim istoric in 2013.
O rata de fertilitate sub 2 conduce la scaderea si imbatranirea populatiei, cu consecinte economice si sociale
devastatoare pe termen lung. Rata de fertilitate ingrijoratoare de 1,29 constatata in tara noastra este
determinata atat de decizia voluntara a unor cupluri de a nu avea copii, cat si de imposibilitatea a numeroase
cupluri de a procrea, in ciuda dorintei si eforturilor depuse. Accesul redus la tehnologiile moderne de
tratament contribuie, la randul sau, la privarea multor familii de bucuria de a creste copiii mult doriti.
Infertilitatea este definita ca o boala a sistemului reproductiv ce are drept consecinta esecul conceperii unui
copil dupa 12 luni de activitate sexuala neprotejata (Zegers-Hochschild et al., 2009).
Atat Parlamentului European prin comunicatul „Apel la acţiune în materie de infertilitate
şi demografie”, cat si Organizatia Mondiala a Sanatatii recunosc infertilitatea ca o problemă de sănătate publică
şi socială cu consecinte grave, in continua crestere si cu efect de accentuare a declinului demografic.

Majoritatea studiilor arata ca infertilitatea afecteaza 10-15 % din cuplurile aflate la varsta reproductiva.
In peste 15% din cazuri infertilitatea determina simptome depresive severe (Verhaak et al, 2005, 2007; Lund et
al, 2009). Impactul asupra relatiei de cuplu, vietii sociale sau randamentului profesional se amplifica intr-o
cascada de efecte cu implicatii economice si demografice.

Rata infertilitatii creste de la 6% la femeile sub 24 ani la peste 30% la femeile din grupul de varsta de 35-44
ani (Abma et al, 1997). Odata cu reducerea semnificativa a fertilitatii, varsta determina si o crestere marcata
a complicatiilor, riscului de avort spontan, anomalii cromozomiale la fat sau nastere a unui copil mort.
Stilul de viata modern, lipsa de informare si lipsa finantarii investigatiilor si tratamentelor de fertilitate determina
multe cupluri sa amane conceptia, uneori pana cand este prea tarziu.

In ciuda progreselor pe care medicina reproductiva le-a realizat in ultimii ani, efectul devastator al varstei nu
poate fi contracarat. Adresabilitatea tardiva catre specialist impreuna cu intreruperea prematura a
tratamentelor duc la cresterea semnificativa a numarului de femei
care vor ramane definitiv fara copii.

Tehnologiile de reproducere asistata sunt considerate o parte importanta a politicilor nationale care se
adreseaza unor provocari demografice si reproductive (Ziebe si Devroey, State of the ART 2007 Workshop
Group, 2008). Includerea intr-o politica nationala s-a dovedit o alegere cost eficienta si merita sa se alature
celorlalte masuri de sustinere sociala si demografica (Grant, 2006; Hoorens, 2007)
.
Necesitatea utilizarii tehnicilor de reproducere asistata este in continua crestere, datorita tendintelor actuale
medicale si sociale ( Nygren, 2001 si 2002; Nyboe Andersen, 2004 si 2006; CDC 2006). In Europa inca se
constata o utilizare redusa, cea mai inalta fiind in Danemarca, cu 2128 cicluri de tratament la 1 milion de
locuitori, urmata de Belgia, cu 1847 cicluri/mil, dar scazuta in Marea Britanie, la 663 cicluri la un milion de
locuitori. Proportia de copii conceputi prin FIV este corelata cu gradul de finantare a tratamentelor, asa cum
demonstreaza studiul lui Andersen din 2008, exemplificand cazul Germaniei.
In 2002 Collins a calculat necesarul mediu de cicluri FIV la nivel global la un minim de 1500 cicluri pentru
un milion de locuitori. In Romania, utilizarea acestor tehnici a fost in 2013 de numai
8,3% din necesar, respectiv 125 de cicluri FIV la un million de locuitori, conform statisticilor Agentiei Nationale de Transplant.
SRFRA sustine politicile publice care au ca scop imbunatatirea sanatatii reproducerii prin educarea
populatiei si cresterea accesului la tratament.
Unul din proiectele pilot de cercetare la care ne-am asociat recent are ca obiectiv imbunatatirea calitatii
asistentei medicale in domeniul medicinei reproductive prin implementarea unei strategii de preventie
primara si secundara. Adoptarea unei astfel de strategii ar putea duce pe termen lung la cresterea succesului
tratamentelor si reducerea costurilor totale necesare conceptiei unui copil prin tehnici de reproducere asistata.
Speram sa putem pune curand la dispozitia autoritatilor rezultatele acestui studiu, pentru a servi ca baza
stiintifica pentru proiecte si politici viitoare.

In rezolutia din 21 februarie 2008, Parlamentul European face un apel catre tarile membre sa asigure dreptul
universal al cuplurilor de a avea acces la tratamentele de fertilitate.
Derularea subprogramui national FIV/ET vine in sprijinul numeroaselor cupluri care se confrunta cu
necesitatea accesarii unor tratamente eficiente. Mai mult, reluarea subprogramului va asigura coerenta cu
celelalte state europene in abordarea legislativa si medicala a acestui domeniu.
SRFRA doreste sa puna la dispozitia autoritatilor expertiza si puterea sa de munca pentru demararea si
implementarea cu succes a subprogramului FIV/ET.
Speram ca, in viitor, cat mai multe cupluri care isi doresc o familie sa aiba acces la tehnologiile moderne de
tratament, atunci cand, din motive medicale, acest minunat deziderat le este inaccesibil.

In numele SRFRA,
Dr. Laura Dracea
Presedinte
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10373
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde SOS Infertilitatea » Sâm Apr 18, 2015 3:04 pm

Stire despre Subprogram, cu participarea voluntarilor SOS Infertilitatea: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actua ... e+in+vitro
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
BiancaBianca
Mesaje: 46
Membru din: Lun Iun 30, 2014 9:45 pm

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde BiancaBianca » Sâm Apr 18, 2015 7:41 pm

Buna fetelor, daca sotul are azoo,ne incadram in program,noua ne trebuie fiv-icsi?
Asigurati trebuie sa fim ambii sau numai unul din noi? Eu tocmai m-am angajat ,nu stiu daca accepta asigurarea de 1_2 luni,sau trebuie vechime mai multa,multumesc!
Deci nu se plateste integral costul procedurii,de medicamente nici numai vorbesc.

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10373
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Se reia Subprogramul FIV in 2015!

Mesajde SOS Infertilitatea » Dum Apr 19, 2015 3:17 am

Va rugam mult sa cititi mai intai informatiile inainte de a adresa intrebari. Va rugam sa nu ne adresati mesaje private / emailuri prin care sa solicitati informatii care exista deja scrise negru pe alb in norme - timpul nostru, de militanti voluntari, este limitat, nu facem fata sa raspundem la sute de mesaje si sa sustinem si activitatea Asociatiei (de vietile noastre private nu mai amintim).

Multumim mult, vorbim pe forum si va uram mult noroc!
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate si actiuni asociative
Grup FB proceduri cu gameți donati
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine


Înapoi la “Subprogramul FIV 2015 - 2019”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori